Tai - Medicine Guideline ꨬတꨲꨁူင္သꨤင္ꨳꨀꨮꨣꨲယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ။

2 weeks ago

တြꨓ္ꨳတꨣꨲꨕူꨳꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းꨟဝ္းꨁဝ္ ေတꨁဝ္ꨳတꨤင္းတုိဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨅုမ္းꨟဝ္းꨁꨣꨳ တုိꨀ္ꨵꨁတ္းꨅ္ꨮ ꨁူင္သꨤင္ꨳ Tai - Medicine Guideline ပꨓ္ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။ ꨓ္ꨮးꨓꨓ္ꨵေတမီးပꨣး ꨅုိဝ္ꨳယꨣꨳယꨣ ၊ တꨤင္းပꨱꨓ္ꨡꨓ္ယူတ္းယꨣလꨯꨳ ၊ လꨤꨯးꨀိꨓ္ယꨣꨳယꨣ ၊ လꨤꨯးꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းယꨣꨳယꨣ ၊ ေꨁꨣꨳꨘꨤင္ꨵꨅူိဝ္းꨓꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။

 

ယုမ္ꨲယမ္ဝꨣꨳ ေတꨁဝ္ꨳတꨤင္းတုိဝ္းတꨣꨲပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ꨓꨯꨬလꨳ ꨁꨣꨳꨟဝ္းꨁဝ္ ꨬတꨲꨁတ္းꨅ္ꨮꨁူင္သꨤင္ꨳꨀꨮꨣꨲဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။

  • ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ

  • 09-4500-5-7744 / 09-444-335-355
  • contact@taidictionary.com
  • ႁ-႑႗/႓႗႗ ပွၵ်ႉၼိူဝ် ၊ တူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႊ ။
  • ၵမ်ႉၸွမ်းၽၢႆႇလင် -

Copyright 2013-2019 . All Rights Reserved.