လြင္ꨳတူင္ꨵꨓုိင္ ꨓ္ꨮးꨁꨤဝ္းတင္းꨟဝ္း (ꩁ)ပီꨶ

4 months ago

ꨅုမ္း TAI Dictionary ꨟဝ္းꨬတꨲတင္ꨳမꨣး ထုိင္မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ တꨱမ္ꨶꨀꨮꨣꨲ (ꩁ) ပီꨶယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။ ꨓ္ꨮးꨁꨤဝ္းတꨤင္းꨟူꨀ္းပီꨶꨓꨯꨵ ꨁꨣꨳꨟဝ္းꨁဝ္ လꨯꨳꨁတ္းꨅ္ꨮꨁူင္သꨤင္ꨳမꨣးပꨓ္ ပပ္ꨵသပ္းꨅꨰင္ꨳ တꨯး - ꨡꨤင္းꨀိတ္ꨵ ၊ တꨯး - ထꨯး ၊ တꨯး - ေꨁꨲ ၊ တꨯး - မꨤꨓ္ꨳ ꨬလꨳ တꨯး - တꨯးယဝ္ꨵတူဝ္ꨳလီငꨤမ္းꨀꨮꨣꨲယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။

ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္းꨁꨣꨳꨟဝ္းငိꨓ္းꨅူမ္းꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ၾသꨣꨲသမ္းမꨣး ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲလူင္ ꨓရꨓꨣꨲထ (မꨟꨣꨲသတ္ꨵထမ္ꨲမေꨅꨣးတိꨀꨒꨅ) ၊ ဝတ္ꨵမꨟꨣꨲဝꨓ္ꨲ ၊ ဝꨱင္းမူꨲေꨅꨶ ꨡꨓ္ပꨓ္သုꨓ္ꨲꨁꨤဝ္းယꨤမ္းꨁူင္သꨤင္ꨳ ပပ္ꨵသပ္းꨅꨰင္ꨳတꨯး ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ေပꨣးေတလꨯꨳꨅ္ꨮꨵတိုဝ္းꨓꨓ္ꨵ ေတꨵေတꨵယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။

ꨓ္ꨮးꨁꨤဝ္းတꨤင္းꨟူꨀ္းပီꨶꨓꨯꨵ ꨅဝ္ꨳတꨣꨲꨓꨟဝ္းꨁဝ္ꨓꨯေꨀꨣꨳ လꨯꨳꨁတ္းꨅ္ꨮ ꨡဝ္ငုိꨓ္းꨀမ္ꨵꨅြꨯꨳ ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ꨅုမ္း TAI Dictionary ꨟဝ္းေပꨣးေတသုိပ္ꨲယုိꨓ္းယꨤဝ္းꨁꨤဝ္းꨟုိင္ꨀꨮꨣꨲလꨯꨳꨓꨯꨵ ꨅုမ္းꨟဝ္းပꨱꨓ္ꨡꨓ္ငိꨓ္းꨅူမ္းꨅဝ္ꨳတꨣꨲꨓꨟဝ္းꨁဝ္ ꨀူꨳေꨀꨣꨵေတꨵေတꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။

လူိဝ္ꨓꨓ္ꨵ ငိꨓ္းꨅူမ္းꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ꨕူꨳပြင္ꨀꨤꨓ္ꨟဝ္းꨁဝ္ ꨡꨓ္လꨯꨳယိမ္ꨡဝ္ꨁꨤဝ္းယꨤမ္းသုꨓ္ꨲတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ မꨣးꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ပꨓ္တꨣꨲꨁူိဝ္းꨟဝ္းꨓꨯꨬလꨳ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္ငိꨓ္းꨅူမ္းꨡမ္ꨲသုတ္းꨡမ္ꨲသꨱင္ꨳလꨯꨳယဝ္ꨵ ။

သမ္ꨵထꨰင္ꨳ ငိꨓ္းꨅူမ္းꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ꨅဝ္ꨳသင္ꨲꨁꨣꨲꨬလꨳꨀူꨓ္းꨟူိꨓ္းꨅူိဝ္းꨡꨓ္ပꨓ္တꨤင္းꨟꨓ္ထိုင္မꨣးꨓꨓ္ꨵေတꨵေတꨵယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။

ꨅုမ္းꨟဝ္းꨓꨯꨵ ꨡမ္ꨲမီးလုမ္း ၊ ꨡမ္ꨲမီးꨡြင္ꨳတီꨳတꨣꨲꨁူင္သꨤင္ꨳꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ေသꨡမ္ꨲꨀꨣး ၊ ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳꨕူꨳမီးပꨉ္ꨲꨉꨣꨲမꨣးꨅုတုမ္ꨀꨓ္ဝꨯꨵꨬလꨳ မꨓ္းတုိꨓ္းေတမီးတꨤင္းယုပ္ꨳယြမ္းယူꨲေꨡꨣꨳ ။ ꨀူꨉ္းꨓꨣꨲ ꨓ္ꨮးꨬꨀꨳတꨤင္းယုပ္ꨳယြမ္းꨓꨓ္ꨵ ꨁꨣꨳꨟဝ္းꨁဝ္ ေတသုိပ္ꨲꨁတ္းꨅ္ꨮꨓင္ꨲꨟိုဝ္ေပꨣးေတပြင္ပꨱꨓ္လꨯꨳတꨣꨲꨀꨤꨓ္ꨕꨣꨲသꨣꨲ သꨣꨲသꨓꨣꨲ ꨅူိဝ္ꨵꨁူိဝ္းꨀꨮꨣꨲဝꨓ္းတမူိဝ္းꨓꨣꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။

လုိꨓ္းသုတ္းမꨓ္းေတꨵ ꨁꨣꨳꨟဝ္းꨁဝ္ ငိꨓ္းꨅူမ္းပီꨳꨓြင္ꨵတꨯး ꨀူꨳတီꨳတီꨳ ꨡꨓ္ပꨓ္ꨟꨰင္းꨓꨓ္ꨵꨬလꨳသင္ ၊ ꨡꨓ္လူꨲတꨤꨓ္းꨅြꨯꨳထꨰမ္ပꨓ္ꨓꨓ္ꨵꨬလꨳသင္ ၊ ꨡꨓ္ပꨓ္တꨤင္းꨟꨓ္ထုိင္ꨓꨓ္ꨵꨬလꨳသင္ ၊ ꨡꨓ္ꨅြꨯꨳထꨰမ္ꨅꨀꨮꨣꨲꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨁꨣꨳꨟဝ္းꨁဝ္ꨅုမ္း TAI Dictionary ငိꨓ္းꨅူမ္းယ္ꨮꨲယ္ꨮꨲꨓမ္ꨓမ္ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။

ေꨁꨣꨳတုိꨀ္းသူꨓ္း
------------------
ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ꨅုမ္းꨟဝ္းꨁꨣꨳ ေပꨣးေတမီးꨡြင္ꨳတီꨳ (လုမ္း) တꨣꨲꨁူင္သꨤင္ꨳꨡြꨀ္ꨲလꨯꨳ Software တꨣꨲတူင္ꨲဝူင္းတꨯးꨟဝ္းꨓမ္ꨓမ္ꨓꨓ္ꨵ ꨟꨮ္ꨳလꨯꨳယြꨓ္းတꨤင္းꨅြꨯꨳထꨰမ္တီꨳပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ ꨕူꨳလ္ꨮꨕ္ꨮေသꨡမ္ꨲဝꨣꨳ ꨁꨰꨓ္းေတꨣꨳꨅြꨯꨳထꨰမ္ပꨓ္ꨅုမ္းꨟဝ္းꨁꨣꨳယ္ꨮꨲယ္ꨮꨲꨓမ္ꨓမ္ေသꨀမ္းꨓꨯ ꨅုမ္းꨁꨣꨳꨟဝ္းꨁဝ္ ယြꨓ္းတုိꨀ္းသူꨓ္းထုိင္တီꨳပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။

ꨓပ္ꨵယမ္ေသ
ꨅဝ္ꨳꨁူးꨡိတ္ꨵသရိယ
ꨕူꨳေꨀꨣꨲတင္ꨳ TAI Dictionary

  • ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ

  • 09-4500-5-7744 / 09-444-335-355
  • contact@taidictionary.com
  • ႁ-႑႗/႓႗႗ ပွၵ်ႉၼိူဝ် ၊ တူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႊ ။
  • ၵမ်ႉၸွမ်းၽၢႆႇလင် -

Copyright 2013-2019 . All Rights Reserved.