လူတ္ꨲလူင္း Window Application လꨯꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ။

3 weeks ago

Application တြꨓ္ꨳတꨣꨲ Window ꨓꨯꨵလူတ္ꨲလူင္းလꨯꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ။ ꨡꨓ္ꨁူူငူ္သꨤင္ꨳꨡြꨀ္ꨲမꨣးေတꨵပꨱꨓ္

Tai - English Dictionary

Tai - Chinese Dictionary

Tai - Thai Dictionary

ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။

  • ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ

  • 09-4500-5-7744 / 09-444-335-355
  • contact@taidictionary.com
  • ႁ-႑႗/႓႗႗ ပွၵ်ႉၼိူဝ် ၊ တူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႊ ။
  • ၵမ်ႉၸွမ်းၽၢႆႇလင် -

Copyright 2013-2019 . All Rights Reserved.