ပုိꨓ္ꨬꨕ Tai - Thai Dictionary

ꨬတꨲꨡဝ္ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨀꨮꨣꨲ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ လူတ္ꨲလူင္းꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း Tai - Thai Dictionary apps တꨣꨲ Android လꨯꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။ သင္ꨅူိဝ္ꨵဝꨣꨳ ꨁ္ꨮꨳꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းꨓꨯꨅုိင္ လူတ္ꨲလူင္းတီꨳတ္ꨮꨳေꨀꨣꨳလꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳ ။ ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ ꨀꨮꨣꨲꨓ္ꨮး Play Store ေသ လူင္ꨲလူင္းꨓ္ꨮးꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳလꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။ ငိꨓ္းꨅူမ္းꨅဝ္ꨳတꨣꨲꨓꨟဝ္းꨁဝ္ ꨀူꨳေꨀꨣꨵꨀူꨳꨀူꨓ္းꨬလꨳ ꨕူꨳပြင္ꨀꨤꨓ္ꨟဝ္းꨁဝ္ꨀူꨳေꨀꨣꨵေတꨵေတꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.taithai.rkar.taidictionary

6 months ago

သုိပ္ꨲလူ

English - Tai Dictionary Update

English - Tai Dictionary Update ꨟဝ္းꨬတꨲꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းလꨯꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ။ ꨓ္ꨮး Update ꨓꨯꨵေတမီးပꨣးဝꨯꨵ Speak to Test, ꨡိꨀ္ꨲပꨣး ꨕူိမ္ꨵထꨰမ္ေꨁꨣꨳꨀꨮꨤမ္းမ္ꨮꨲမ္ꨮꨲꨬလꨳ ꨁꨰပ္ꨳꨟꨤင္ꨳꨅူိဝ္းꨓꨯꨵေꨡꨣꨳ ။ လူိဝ္ꨓꨓ္ꨵꨡမ္ꨲꨀꨣး ꨟꨤင္ꨳꨕꨤင္မꨓ္းꨅူိဝ္းꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ လꨰꨀ္ꨳလꨤꨯꨳဝꨯꨵꨬလꨳ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္မ္ꨮꨲမ္ꨮꨲ ꨡꨓ္ပူိꨓ္ꨳꨡမ္ꨲပꨯꨲယꨤမ္ꨳꨟꨱတ္းꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓꨓ္ꨵေသပြꨀ္ꨳꨓꨯꨬလꨳ မꨓ္းꨁꨰမ္ꨳေတꨵေတꨵေꨡꨣꨳ ။ ꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းတူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ ။

7 months ago

သုိပ္ꨲလူ

ꨡမ္ꨲꨟုိင္ꨡမ္ꨲꨓꨤꨓ္း ေတꨬတꨲပုိꨓ္ꨬꨕ Android Apps ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ။

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ။ ေပꨣးဝꨓ္းထီꨵ ꨽꨻ꨵ꨾ꨵ꨽꨻꨼ꩄ မꨣးꨓꨯ ꨅုမ္းꨟဝ္းꨁꨣꨳေတꨬတꨲပုိꨓ္ꨬꨕ Android Application တြꨓ္ꨳတꨣꨲ Tai - English (Update) | Tai - Thai | Tai - Burmese | Tai - Chinese ꨬလꨳ Tai - Tai ယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။ ꨁꨣꨳꨟဝ္းꨁဝ္ ငိꨓ္းꨅူမ္းꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ꨅဝ္ꨳေꨅꨲတꨓꨣꨲ ꨅဝ္ꨳသတ္ꨵထꨣꨲ ꨡꨓ္ꨅြꨯꨳပꨓ္လြင္ꨳငုိꨓ္းတြင္းေသꨡမ္ꨲꨀꨣး ၊ ငိꨓ္းꨅူမ္းထုိင္ ꨅိူဝ္းꨡꨓ္ꨅြꨯꨳꨓꨣꨳꨀꨤꨓ္ မိူꨓ္ꨓင္ꨲ ေပꨣꨵလိꨀ္ꨳ ၊ ထတ္းလိꨀ္ꨳ ၊ ꨁပ္ꨵလိꨀ္ꨳꨬလꨳ ꨅꨓ္ꨟꨤင္ꨶꨅꨀꨮꨣꨲꨅူိဝ္းꨓꨯꨵယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။ မီးလြင္ꨳယုပ္ꨳယြမ္းꨅူိင္ꨵꨟုိဝ္ေꨀꨣꨳ ပꨓ္တꨤင္းꨟꨓ္ထုိင္မꨣးလꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳ ။

 

ꨓပ္ꨵယမ္ေသ ꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵ

TAI Dictionary

8 months ago

သုိပ္ꨲလူ

ꨡုပ္ꨲေꨡꨣးလြင္ꨳတꨣꨲꨡဝ္ပပ္ꨵထꨮꨉ္ꨳꨀꨮꨤမ္း ꨁူင္သꨤင္ꨳꨡြꨀ္ꨲပꨱꨓ္ Apps

ꨅုမ္းꨟဝ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨁူးေမꨣလူင္ လိꨀ္ꨳလꨤꨯးတꨯး လုင္းꨅꨤꨯးꨘꨣꨵ ꨡုပ္ꨲေꨡꨣးလꨯꨳꨅ္ꨮꨀꨓ္ဝꨣꨳ ေတꨡဝ္ပပ္ꨵထꨮꨉ္ꨳꨀꨮꨤမ္းꨓꨓ္ꨵ ꨁူင္သꨤင္ꨳတꨣꨲ Website, Application ꨅꨀꨮꨣꨲꨅူိဝ္းꨓꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။ လꨯꨳဝꨣꨳပꨱꨓ္ ꨓꨣꨳꨀꨤꨓ္ꨡꨓ္ေတꨅြꨯꨳထꨰမ္ꨟꨮ္ꨳပီꨳꨓြင္ꨵတꨯး ꨟဝ္းꨁဝ္ တူိဝ္းတြꨓ္းꨀꨮꨣꨲမူိဝ္းꨓꨣꨳေတꨵေတꨵယဝ္ꨵꨁꨣꨳ  ။

10 months ago

သုိပ္ꨲလူ

ေတꨁူင္သꨤင္ꨳ Android Apps ꨓ္ꨮးပီꨶ 2019

ꨡိင္ꨓူိဝ္ꨀꨤꨓ္တြင္ꨳထꨤမ္တီꨳ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ေသ ꨅုမ္းꨟဝ္းꨁꨣꨳ ေတꨁူင္သꨤင္ꨳ Androids Apps ꨓ္ꨮးပီꨶ 2019 ꨓꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။ Android Apps ꨡꨓ္ေတꨁူင္သꨤင္ꨳꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓꨯꨵေတꨵ ေတပꨱꨓ္တꨣꨲ တꨯး - ꨡꨤင္းꨀိတ္ꨵ ၊ တꨯး - မꨤꨓ္ꨶ ၊ တꨯး - ထꨯး ꨬလꨳ တꨯး - တꨯး ꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။ လူိဝ္ꨓꨓ္ꨵ ꨡိင္ꨓူိဝ္ လြင္ꨳꨅြꨯꨳထꨰမ္ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ေသ ေတသုိပ္ꨲꨁူင္သꨤင္ꨳꨀꨮꨣꨲတိꨀ္းတိꨀ္းယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။

11 months ago

သုိပ္ꨲလူ

  • ꨀပ္းသုိပ္ꨲတိတ္းေတꨣꨲ

  • 09-4500-5-7744 / 09-444-335-355
  • contact@taidictionary.com
  • ꨟ-꨼ꩂ/꨾ꩂꩂ ပြꨀ္ꨵꨓူိဝ္ ၊ ဝꨱင္းမူꨲေꨅꨶ ၊ မူိင္းတꨯးပြတ္းꨟြင္ꨲ ၊ မူိင္းꨟူမ္ꨳတုမ္မꨤꨓ္ꨶ ။
  • ꨀမ္ꨵꨅြမ္းꨕꨤꨯꨲလင္ -

Copyright 2013-2019 . All Rights Reserved.