လိꨀ္ꨳပꨓ္ꨟꨰင္းꨅ္ꨮ မူိဝ္ꨳꨡမ္ꨲမီးꨕ္ꨮ

ꨟူမ္ꨳပꨤꨯꨀမ္ ပပ္ꨵတꨤင္းꨟူꨵတꨤင္းꨟꨓ္

ꨅူိင္းထꨰမ္ꨟꨰင္းꨅ္ꨮ

ꨟꨰင္းꨅ္ꨮꨁꨰင္ (သီသꨰင္) ပပ္ꨵꨀꨱပ္းꨟြမ္တြမ္

လꨤꨯးဝꨯꨵဝꨤင္းꨅ္ꨮ

ꨟꨰင္းꨅ္ꨮꨁꨰင္ (သီသꨰင္) ပပ္ꨵꨀꨱပ္းꨟြမ္တြမ္

တꨤင္းဝူꨓ္ꨵသူꨬလꨳ တꨤင္းလꨤတ္ꨳꨟဝ္း

ꨅဝ္ꨳသုဝရ (ꨅ္ꨮꨟိꨓ္) ပပ္ꨵလြꨓ္ꨵမြꨓ္းꨀꨮꨤမ္း

တꨤင္းꨟူꨵတꨤင္းꨟꨓ္ꨓ္ꨮး Facebook

ꨅဝ္ꨳꨡိတ္ꨵသရိယ ပပ္ꨵတꨤင္းꨟူꨵတꨤင္းꨟꨓ္

လြဝ္ꨳမူꨓ္းသူိဝ္း မီးတီꨳလ္ꨮ

ꨅဝ္ꨳသုဝရ (ꨅ္ꨮꨟိꨓ္) ပပ္ꨵလြꨓ္ꨵမြꨓ္းꨀꨮꨤမ္း

ေꨁꨣꨳꨀꨮꨤမ္းပꨓ္ꨟꨰင္းꨅ္ꨮ

ꨅဝ္ꨳသုဝရ (ꨅ္ꨮꨟိꨓ္) ပပ္ꨵလြꨓ္ꨵမြꨓ္းꨀꨮꨤမ္း

ꨁꨯꨳꨅ္ꨮတူꨉ္းꨀြꨓ္ꨲꨬလꨳ မꨤꨯသြင္

ꨅဝ္ꨳသုဝရ (ꨅ္ꨮꨟိꨓ္) ပပ္ꨵလြꨓ္ꨵမြꨓ္းꨀꨮꨤမ္း

ꨅꨱင္ꨁမ္းလꨰင္း မꨤꨯ (꨼ꩂ)

တင္းꨓမ္ ပပ္ꨵတꨤင္းꨟူꨵတꨤင္းꨟꨓ္

ꨅꨱင္ꨁမ္းလꨰင္း မꨤꨯ (꨼ꩃ)

တင္းꨓမ္ ပပ္ꨵတꨤင္းꨟူꨵတꨤင္းꨟꨓ္

ꨅꨱင္ꨁမ္းလꨰင္း မꨤꨯ (꨼ꩄ )

တင္းꨓမ္ ပပ္ꨵတꨤင္းꨟူꨵတꨤင္းꨟꨓ္

ꨅꨱင္ꨁမ္းလꨰင္း မꨤꨯ (꨽꨻ )

တင္းꨓမ္ ပပ္ꨵတꨤင္းꨟူꨵတꨤင္းꨟꨓ္

ꨅꨱင္ꨁမ္းလꨰင္း မꨤꨯ (꨽꨼ )

တင္းꨓမ္ ပပ္ꨵတꨤင္းꨟူꨵတꨤင္းꨟꨓ္

ꨅꨱင္ꨁမ္းလꨰင္း မꨤꨯ (꨽꨽ )

တင္းꨓမ္ ပပ္ꨵတꨤင္းꨟူꨵတꨤင္းꨟꨓ္

ꨅꨱင္ꨁမ္းလꨰင္း မꨤꨯ (꨽꨾ )

တင္းꨓမ္ ပပ္ꨵတꨤင္းꨟူꨵတꨤင္းꨟꨓ္
  • ꨀပ္းသုိပ္ꨲတိတ္းေတꨣꨲ

  • 09-4500-5-7744 / 09-444-335-355
  • contact@taidictionary.com
  • ꨟ-꨼ꩂ/꨾ꩂꩂ ပြꨀ္ꨵꨓူိဝ္ ၊ ဝꨱင္းမူꨲေꨅꨶ ၊ မူိင္းတꨯးပြတ္းꨟြင္ꨲ ၊ မူိင္းꨟူမ္ꨳတုမ္မꨤꨓ္ꨶ ။
  • ꨀမ္ꨵꨅြမ္းꨕꨤꨯꨲလင္ -

Copyright 2013-2019 . All Rights Reserved.