လိꨀ္ꨳပꨓ္ꨟꨰင္းꨅ္ꨮ မူိဝ္ꨳꨡမ္ꨲမီးꨕ္ꨮ

ꨟူမ္ꨳပꨤꨯꨀမ္ ပပ္ꨵတꨤင္းꨟူꨵတꨤင္းꨟꨓ္
  • ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ

  • 09-4500-5-7744 / 09-444-335-355
  • contact@taidictionary.com
  • ႁ-႑႗/႓႗႗ ပွၵ်ႉၼိူဝ် ၊ တူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႊ ။
  • ၵမ်ႉၸွမ်းၽၢႆႇလင် -

Copyright 2013-2019 . All Rights Reserved.