တꨤင္းꨟူꨵတꨤင္းꨟꨓ္ꨓ္ꨮး Facebook

ꨅဝ္ꨳꨡိတ္ꨵသရိယ

ပပ္ꨵတꨤင္းꨟူꨵတꨤင္းꨟꨓ္

ပပ္ꨵꨡꨓ္ꨓꨯꨵ ꨡိတ္ꨲꨡြꨀ္ꨲတီꨳ ထꨱꨀ္ꨵထꨣး တီꨳဝꨱင္းလူိဝ္ꨲ မူိဝ္ꨳပီ 2016 ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။ ꨕူꨳတꨰမ္ꨳပပ္ꨵလိꨀ္ꨳေတꨵပꨱꨓ္ ꨅဝ္ꨳꨡိတ္ꨵသရိယ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။

လူတ်ႇလူင်း
  • ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ

  • 09-4500-5-7744 / 09-444-335-355
  • contact@taidictionary.com
  • ႁ-႑႗/႓႗႗ ပွၵ်ႉၼိူဝ် ၊ တူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႊ ။
  • ၵမ်ႉၸွမ်းၽၢႆႇလင် -

Copyright 2013-2019 . All Rights Reserved.