လိꨀ္ꨳပꨓ္ꨟꨰင္းꨅ္ꨮ မူိဝ္ꨳꨡမ္ꨲမီးꨕ္ꨮ

ꨟူမ္ꨳပꨤꨯꨀမ္

ပပ္ꨵတꨤင္းꨟူꨵတꨤင္းꨟꨓ္

ꨅုိဝ္ꨳပပ္ꨵ - လိꨀ္ꨳပꨓ္ꨟꨰင္းꨅ္ꨮ မူိဝ္ꨳꨡမ္ꨲမီးꨕ္ꨮ

ꨟꨤင္ꨳꨁူိင္ꨳꨓꨣꨳသူိဝ္ꨳပပ္ꨵ  - TAI Dictionary

တꨰမ္ꨳ - ꨟူမ္ꨳပꨤꨯꨀမ္

ꨓꨱꨀ္းလိꨀ္ꨳ - ပုိꨓ္းꨓုမ္ꨲ ၊ သꨤꨯဝꨓ္း ၊ ꨡူတꨯး ၊ ေꨓꨣꨲꨡြꨓ္ꨲ

ထတ္းလိꨀ္ꨳ - ꨁူိဝ္းꨟꨤꨓ္ (မူိင္းꨓြင္) ၊ ပီꨳꨀူꨓ္းလီ (မူိင္းေယꨣ)

ꨁပ္ꨵလိꨀ္ꨳ - လꨤဝ္းပꨤꨓ္းတꨯး

ꨟꨤင္ꨳꨁူိင္ꨳတꨤင္းꨓ္ꨮး - လꨤဝ္းပꨤꨓ္းတꨯး

လူတ်ႇလူင်း
  • ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ

  • 09-4500-5-7744 / 09-444-335-355
  • contact@taidictionary.com
  • ႁ-႑႗/႓႗႗ ပွၵ်ႉၼိူဝ် ၊ တူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႊ ။
  • ၵမ်ႉၸွမ်းၽၢႆႇလင် -

Copyright 2013-2019 . All Rights Reserved.