ပꨓ္တꨤင္းꨟꨓ္ထုိင္

  • ꨀပ္းသုိပ္ꨲတိတ္းေတꨣꨲ

  • 09-4500-5-7744 / 09-444-335-355
  • contact@taidictionary.com
  • ꨟ-꨼ꩂ/꨾ꩂꩂ ပြꨀ္ꨵꨓူိဝ္ ၊ ဝꨱင္းမူꨲေꨅꨶ ၊ မူိင္းတꨯးပြတ္းꨟြင္ꨲ ၊ မူိင္းꨟူမ္ꨳတုမ္မꨤꨓ္ꨶ ။
  • ꨀမ္ꨵꨅြမ္းꨕꨤꨯꨲလင္ -

Copyright 2013-2019 . All Rights Reserved.