Sai Hsaiwon Hleng - Myanmar
Computerize

ꨁꨣꨳꨅုိဝ္ꨳꨟြင္ꨵ ꨅꨤꨯးသꨤꨯဝꨓ္းလꨰင္း ယူꨲတီꨳဝꨱင္းꨓမ္ꨵꨓမ္း ၊ မူိင္းတꨯးပြတ္းꨟြင္ꨲ ။ ꨁꨣꨳꨟပ္ꨵထꨤမ္းꨀꨤꨓ္ တီꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္းꨅꨓ္ꨵငဝ္ꨳ ꨡꨵမꨵꨀ မꨤꨓ္ꨳꨟြင္းေသ ꨁꨣꨳပꨱꨓ္ꨁူးသြꨓ္ ꨅꨓ္ꨵငဝ္ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။ ꨕꨣꨲသꨣꨲꨀꨮꨤမ္းလꨤတ္ꨳꨡꨓ္ꨁꨣꨳ ꨅုတ္းꨁꨰင္ꨓꨓ္ꨵေတꨵပꨱꨓ္ ꨀꨮꨤမ္းတꨯး ꨬလꨳ ꨀꨤမ္းမꨤꨓ္ꨶꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။

တꨣꨲသꨤင္ꨳꨟူိꨓ္းꨓူိင္ꨳလင္ꨓꨯꨵ ꨟူꨵတုိꨓ္းလူဝ္လꨀ္းသဝ္ꨀူꨶသꨰꨓ္းတꨣꨲသင္ꨵꨀမ္ꨵ ꨟꨮ္ꨳꨟူိꨓ္းလင္ꨓꨓ္ꨵ ꨁူိင္ꨲꨁမ္ꨵ ၊ ꨀုိမ္းမင္ꨳလꨯꨳလီꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ ။ လိꨀ္ꨳတꨯးꨟဝ္းေꨀꨣꨳ ပꨱꨓ္ꨟူိꨓ္းတꨣꨲꨅူိဝ္ꨵꨁူိဝ္းတꨯးꨟဝ္းလင္ꨓူိင္ꨳယဝ္ꨵ ။ တꨣꨲꨟူိꨓ္းလိꨀ္ꨳတꨯးꨟဝ္းေပꨣးေတ ꨁူိင္ꨲꨁမ္ꨵ ၊ ꨀမ္ꨵမင္ꨳ ၊ မꨓ္ꨳꨀုိမ္း ၊ ယုိꨓ္းယꨤဝ္း ꨀꨮꨣꨲမိူဝ္းꨓꨣꨳလꨯꨳꨓꨓ္ꨵ လူဝ္ꨲသဝ္ꨀူꨶသꨰꨓ္းꨀူꨶယꨤင္ꨲ ။ ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ တꨤင္းꨟꨓ္ထုိင္ꨁꨣꨳꨓူိဝ္ TAI Dictionary ꨓꨯꨵꨬတꨵ TAI Dictionary ꨓꨯꨵတုိꨓ္းပꨱꨓ္သဝ္လူင္ လူꨓ္ꨳꨓူိဝ္ꨳ တꨣꨲꨀမ္ꨵပꨓ္ ꨟူိꨓ္းလိꨀ္ꨳလꨤꨯးတꨯးꨟဝ္းꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ။

          မီးဝꨓ္းꨓူိင္ꨳꨁꨣꨳလꨯꨳလꨱꨓ္ꨳ Facebook ꨁꨣꨳလꨯꨳꨟꨓ္မꨰꨓ္ꨳ လြင္ꨳ TAI Dictionary တူင္ꨵꨓုိင္မꨣးꨁꨤဝ္းꨟုိင္ ၊ လြင္ꨳတူင္ꨵꨓုိင္ꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨁꨣꨳꨟꨓ္ဝꨣꨳꨡမ္ꨲꨅုိဝ္ꨳꨬလꨳဝꨣꨳ ပꨱꨓ္လူမ္းလꨤꨯလꨤꨯ ။ ꨀူꨉ္းပꨱꨓ္လြင္ꨳꨀမ္ꨵထꨰမ္လꨯꨳ လိꨀ္ꨳလꨤꨯးတꨯးꨟဝ္းꨬတꨵꨬတꨵေꨡꨣꨳ ။ ယြꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ယꨤမ္ꨳတုိဝ္းမꨣး Software ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ Mahavon Foundation ꨬလꨳ မꨓ္းꨀမ္ꨵပꨓ္ꨁꨣꨳ ꨕꨤꨯꨲတꨤင္းꨟꨱꨓ္းေတꨵေတꨵ ။ ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ မူိဝ္ꨳ ꨽꨻꨼ꩃ ꨓꨯꨵသမ္ꨵ ꨁꨣꨳလꨯꨳꨟꨓ္ Post ꨡꨓ္ TAI Dictionary တꨤင္ꨲဝꨯꨵꨓꨓ္ꨵꨬလꨳ ꨓ္ꨮးꨅ္ꨮယိိꨓ္းꨟူꨵမꨣးဝꨣꨳ တꨣꨲေတပြင္ပꨱꨓ္လꨯꨳ Application တုိꨓ္းေတလူဝ္ꨲ ငုိꨓ္းတုိꨓ္း ။ ꨓ္ꨮးꨅ္ꨮတင္းလြမ္လြမ္ယꨤမ္ꨳထꨤင္ꨲဝꨣꨳ တꨣꨵꨁꨤꨯꨡဝ္ေꨟလꨣꨳꨀြꨓ္ꨲ ။

          ယြꨓ္ꨵေတလꨯꨳသꨤင္းꨟꨮ္ꨳꨡြꨀ္ꨲလꨯꨳထꨰင္ꨳꨓမ္ꨓမ္ꨓꨓ္ꨵ ။ ဝꨤꨯးလုိꨓ္းꨁုိꨓ္းꨟူꨵဝꨣꨳ ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳတꨣꨲပꨤꨯးမꨤꨀ္ꨳမီး ပꨱꨓ္တꨣꨲ ꨀူꨓ္းတင္းꨓမ္ꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းꨓꨯꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨓ္ꨮးꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ꨡြꨀ္ꨲယိꨓ္းꨁ္ꨮꨳꨅြꨯꨳထꨰမ္ ။ တꨣꨲꨁꨣꨳေꨀꨣꨵလꨱဝ္ꨀူꨉ္းꨬတꨵ ꨟꨰင္းေတꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨶယ္ꨮꨲ ။ ꨀြပ္ꨳပူိဝ္ꨳꨓꨓ္ ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳလꨯꨳတုိꨀ္းသူꨓ္း ꨅူိဝ္းပꨣးꨅ္ꨮꨁ္ꨮꨳꨅြꨯꨳ တꨣꨲလိꨀ္ꨳလꨤꨯးꨓꨓ္ꨵꨬလꨳ ꨁဝ္ေꨀꨣꨳယိꨓ္းလီꨁဝ္ꨳꨅြꨯꨳပꨣးမꨣး သြင္ပြꨀ္ꨳ ။ ဝꨤꨯးꨓꨓ္ꨵ ꨅꨤꨯးသꨰင္မူိင္းꨅင္ꨲꨁုိꨓ္း ယုိꨓ္ꨳမုိဝ္းမꨣးဝꨣꨳ ꨅြင္ꨲꨁ္ꨮꨳꨁဝ္ꨳꨟူမ္ꨳမူꨲꨅြမ္း ꨅုမ္း TAI Dictionary ꨟိုဝ္ꨓꨯ ? တꨣꨲꨁꨣꨳေတꨅꨤင္ꨶသူꨓ္းꨟူꨉ္း ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းလꨯꨳလီꨓꨓ္ꨵ ꨁဝ္ꨳꨅုမ္းေသ ꨅြꨯꨳꨓꨯꨵ ꨅင္ꨲꨅꨤင္ꨶꨁဝ္ꨳတꨤင္းꨀꨤꨓ္ꨬလꨳ ထꨤင္ꨲꨟꨤင္ꨶꨟꨱတ္းလꨯꨳတူိဝ္းꨓꨯေသ ꨁꨣꨳꨅင္ꨲယုိꨓ္ꨟပ္ꨵေꨁꨣꨳယုိꨓ္ꨶ ꨅꨤꨯးသꨰင္မူိင္းꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ။

          ꨕꨤꨯꨲꨟꨣငုိꨓ္းꨀြင္ꨶꨀꨤင္ꨬလꨳ ꨁပ္ꨵလိꨀ္ꨳ ꨕꨤꨯꨲတꨯး ၊ ꨕꨤꨯꨲမꨤꨓ္ꨶ ꨡိꨀ္ꨲ ꨕꨤꨯꨲꨡိင္းꨀလꨱꨀ္း ။ လူꨉ္ꨳတင္း ꨕꨤꨯꨲလိꨀ္ꨳတꨯး ထူဝ္ꨲငြꨀ္ꨳေꨀꨣꨳလꨯꨳꨁꨣꨳ ။ တꨣꨲသဝ္ꨟူိꨓ္းလိꨀ္ꨳလꨤꨯးတꨯးꨟဝ္း ေပꨣးေတ ꨁူိင္ꨲယုိꨓ္းယꨤဝ္းꨀꨮꨣꨲ မူိဝ္းꨓꨣꨳလꨯꨳꨓꨓ္ꨵ ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ေတꨅြꨯꨳꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ꨀꨤꨓ္ ꨁꨤဝ္းယꨤဝ္း ပꨰင္ꨳꨓင္ꨲꨁꨣꨳပြင္ꨶပꨱꨎ္လꨯꨳꨀူꨶလꨤꨯးꨁꨣꨳ ။

  • ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ

  • 09-4500-5-7744 / 09-444-335-355
  • contact@taidictionary.com
  • ႁ-႑႗/႓႗႗ ပွၵ်ႉၼိူဝ် ၊ တူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႊ ။
  • ၵမ်ႉၸွမ်းၽၢႆႇလင် -

Copyright 2013-2019 . All Rights Reserved.