Jao Nyaninda - China
Computerize

ꨁꨣꨳꨅုိဝ္ꨳ ꨅဝ္ꨳꨉꨣꨲꨓိꨓ္ꨲတ ယူꨲတီꨳ ဝꨤꨓ္ꨳꨟꨤင္းꨟုင္ꨵꨓူိဝ္ ၊ ꨡူိင္ꨲꨟꨤင္းꨟုင္ꨵ ၊ ဝꨱင္းမူိင္းတိင္ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။ ꨁꨣꨳပꨱꨓ္ေမꨣသြꨓ္လိꨀ္ꨳတꨯး ꨓ္ꨮးဝꨤꨓ္ꨳꨓ္ꨮးꨀြၽင္းꨬလꨳ ꨕူꨳမꨤꨯ(သြင္) ꨡြꨓ္ေတꨲတင္ꨳꨅုမ္း ထမ္ꨲမꨅꨀ္ꨵꨀ ဝꨱင္းမူိင္းတိင္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။

 

ေတꨣꨳလꨱဝ္ꨓ္ꨮး ꨅုမ္း TAI Dictionary ꨓꨯꨵ ꨁꨣꨳꨟဝ္းꨡဝ္ပုꨓ္ꨳꨕြꨓ္းဝꨯꨵ ꨕꨤꨯꨲ တꨯး - ေꨁꨲ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။ ငိꨓ္းꨅူမ္းꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ꨅုမ္း TAI Dictionary ꨡꨓ္ပꨯꨲသုꨓ္ꨲ တꨣꨲꨟူမ္ꨳသꨤင္ꨳꨓꨣꨳꨀꨤꨓ္ꨅြမ္းꨀꨓ္ꨁꨣꨳ ။

  • ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ

  • 09-4500-5-7744 / 09-444-335-355
  • contact@taidictionary.com
  • ႁ-႑႗/႓႗႗ ပွၵ်ႉၼိူဝ် ၊ တူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႊ ။
  • ၵမ်ႉၸွမ်းၽၢႆႇလင် -

Copyright 2013-2019 . All Rights Reserved.